Wersja mobilna     +   Dodaj wydarzenie    Dodaj aktualność    Dodaj galerię    Zgłoś temat    Dodaj ogłoszenie    Dodaj ofertę  
Przeczytaj:
Rozmiar tekstu:
AAA
BIŁGORAJ Stanowisko Powiatu Biłgorajskiego
2013.01.31 16:17 | aktualizacja: 2013.01.31 20:11

Starostwo odpowiada na zarzuty

Bardzo trudna sytuacja ekonomiczna SP ZOZ w Biłgoraju w kolejnych latach, którego zadłużenie w 2010r. osiągnęło wartość około 60 mln złotych i znacznie przekraczało wartość kontraktu zawartego z Lubelskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ w Lublinie (miesięczny przyrost zadłużenia sięgał blisko 1 mln złotych) uniemożliwiała prawidłową realizację świadczeń zdrowotnych.
Starostwo odpowiada na zarzuty
Starostwo odpowiada na zarzuty

Brak środków finansowych na wynagrodzenia dla pracowników, na leki i środki medyczne niezbędne do prawidłowego leczenia pacjentów, zajęcia i egzekucje komornicze realizowane na wniosek wierzycieli wierzytelności publicznoprawne i cywilnoprawne, a także sprzedaż ich innym firmom zajmującym się wykupywaniem długów szpitalnych skutkowało ograniczeniem dostępności do świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców Powiatu Biłgorajskiego.

Jedyną szansą na oddłużenie szpitala było przystąpienie Powiatu Biłgorajskiego do programu wieloletniego pod nazwą "Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia" ustanowionego uchwałą Nr 58/2009 Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2009 r. (Plan B).

Warunkiem uczestnictwa w Programie było przygotowanie "Programu reorganizacji" SP ZOZ w Biłgoraju, który zawierał działania zmierzające do likwidacji SP ZOZ w Biłgoraju oraz dzierżawę nieruchomości Powiatu Biłgorajskiego z przeznaczeniem na działalność związaną z ochroną zdrowia.

Rada Powiatu podjęła uchwałę Nr XXVIII/259/2009 z dnia 4 sierpnia 2009r. w sprawie przystąpienia Powiatu Biłgorajskiego do programu wieloletniego pod nazwą "Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia".

W wyniku prowadzonego postępowania przetargowego w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości oraz sprzętu medycznego i wyposażenia SP ZOZ w Biłgoraju wraz z prowadzeniem zadań związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych mieszkańcom Powiatu Biłgorajskiego w drodze rokowań wybrano ARION Szpitale Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie i w dniu 28 czerwca 2010 r. podpisano umowę dzierżawy. Nie dokonano więc prywatyzacji nieruchomości i sprzętu medycznego niezbędnego do leczenia lecz dokonano jego dzierżawy. Właścicielem jest nadal Powiat Biłgorajski. Z tytułu dzierżawy dzierżawca płaci do powiatu comiesięczny czynsz.

Rada Powiatu w Biłgoraju uchwałą Nr XXXVIII/323/2010 z dnia 5 lipca 2010r. (ze zmianami) w sprawie likwidacji SP ZOZ w Biłgoraju określiła termin zakończenia działalności medycznej szpitala na dzień 6 października 2010r. oraz termin zakończenia czynności likwidacyjnych na dzień 30 czerwca 2011r. Projekt uchwały w sprawie likwidacji SP ZOZ w Biłgoraju w wyniku konsultacji uzyskał pozytywną opinię Wojewody Lubelskiego, Rady Społecznej przy SP ZOZ w Biłgoraju i zdecydowanej większości gmin Powiatu Biłgorajskiego.

Dyrektor Lubelskiego Oddziału NFZ w Lublinie wyraził zgodę na przeniesienie praw i obowiązków wynikających z umów o świadczenia opieki zdrowotnej podpisanych pomiędzy SP ZOZ w Biłgoraju, a LOW NFZ zgodnie z umową przelewu wierzytelności zawartą w dniu 7 września 2010r. pomiędzy SP ZOZ w Biłgoraju w likwidacji, a ARION Szpitale Sp. z o.o.

Zgodnie z art. 23 (1) Kodeksu pracy wszyscy zatrudnieni pracownicy SP ZOZ w Biłgoraju w likwidacji z dniem 7 października 2010r. przeszli do nowego pracodawcy, tj. ARION Szpitale Sp. z o.o. ZOZ w Biłgoraju.

Wypełniając warunki programu "Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia" Powiat Biłgorajski uzyskał dotację celową z budżetu państwa w wysokości 16 629 576,54 zł na spłatę zobowiązań publicznoprawnych przejętych w wyniku zakończenia likwidacji SP ZOZ w Biłgoraju. Przejęte zobowiązania cywilnoprawne zostały spłacone z kredytu, który zaciągnął Powiat Biłgorajski w wysokości 17 180 781 zł z terminem spłaty przypadającym na koniec 2029 roku.

Świadczenia zdrowotne mieszkańcom Powiatu Biłgorajskiego udzielane są bezpłatnie w ramach umów zawartych z LOW NFZ w Lublinie przez ARION Szpitale Sp. z o.o. Poszczególne zakresy świadczeń zdrowotnych realizowane są przez wyodrębnione komórki organizacyjne. Jeżeli ten sam zakres świadczeń zdrowotnych realizowanych przez dwie komórki organizacyjne, tj. Oddział Wewnętrzny w Biłgoraju i Oddział Wewnętrzny Zamiejscowy w Tarnogrodzie jest realizowany w jednej z nich, nie oznacza to, że nastąpiła zmiana zakresu świadczeń lecz zmiana struktury organizacyjnej zakładu. W tym przypadku dotychczasowy zakres świadczeń jest zachowany.

W wyniku realizacji programu "Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia" nastąpiło oddłużenie szpitala. ARION Szpitale Sp. z o.o. zatrudnienia około 460 pracowników realizujących świadczenia zdrowotne mieszkańcom Powiatu Biłgorajskiego w sposób ciągły i nieprzerwany z zachowaniem co najmniej dotychczasowego zakresu, rozmiaru, profilu, jakości, warunków udzielania i dostępności.

Wykonywanie zadań Powiatu w dziedzinie oświaty

1. Mając na uwadze potrzeby mieszkańców Powiatu przejętą sieć szkół ponadgimnazjalnych i placówek wzbogacono o ofertę szkolnictwa specjalnego zakładając Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy, a następnie szkołę podstawową specjalną, gimnazjum specjalne i szkołę przysposabiającą do pracy w Biłgoraju.

2. Porównując zakres wykonywanych zadań oświatowych w stosunku do powiatów ościennych musimy dostrzec fakt prowadzenia przez nasz powiat Młodzieżowego Domu Kultury. Tylko 4 powiaty ziemskie prowadzą MDK-Puławy i Lubartów, Krasnystaw i Włodawa.

3. Jako jedyny Powiat ziemski w województwie posiadamy w strukturach szkolnych pływalnię służącą dzieciom i młodzieży oraz mieszkańcom, co z reguły jest zadaniem miast w których funkcjonują te obiekty. Mając na uwadze zachowanie sieci szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie jako optymalnej z punktu widzenia społecznego w związku z wchodzącym niżem demograficznym, na wnioski i w porozumieniu z samorządami Gmin podjęte zostały niezbędne uchwały o przekazaniu szkół. Inicjatywę w sprawie przejęcia szkół wykazały również Ministerstwa - Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Środowiska. W latach 2003 - 2011 zostały przekazane LO Józefów (2003r.) do Gminy Józefów, ZSA Różaniec (2007r.) do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ZSL w Biłgoraju (2008r.) do Ministerstwa Środowiska, ZSE w Tarnogrodzie (2009r.) do Gminy Tarnogród i ZSOiZ w Turobinie (2011r) do Gminy Turobin.

5. Gminy i Ministerstwa otrzymywały wraz z przejęciem zadania darowiznę w postaci nieruchomości o znacznej wartości, a także majątek ruchomy będący na stanie szkoły. Powiat udzielał w dwóch przypadkach pomocy finansowej umożliwiającej adaptowanie struktur organizacyjnych oświaty gminnej do nowej sytuacji /Gmina Tarnogród 200 000 zł, Gmina Turobin 220 000zł/. We wszystkich przekazywanych obiektach wykonano wcześniej znaczące prace remontowo-inwestycyjne:

a) LO Józefów-wymieniono dach na szkole,

b) ZSE Tarnogród - wybudowano salę gimnastyczną oraz wyremontowano kotłownię i kuchnię w internacie,

c) ZSOiZ w Turobinie - wymieniono dach na szkole, we współpracy z gminą dokonano modernizacji kotłowni, a także wyposażono stołówkę. Przekazywane obiekty były w dobrym stanie technicznym. Podobna była sytuacja szkół przekazywanych do Ministerstw.

6. Szkoły przejęte przez Ministerstwa uzyskały bardzo dobre warunki finansowego funkcjonowania. Widoczne zmiany w zakresie bazy materialnej i wyposażenia szkół pozwalają ocenić przekazanie tych szkół jako przedsięwzięcie zakończone pełnym sukcesem.

7. Odnosząc się do szczegółowych zadań powiatu jako organu prowadzącego szkoły i placówki zapisanych w art.5 ust 7 ustawy o systemie oświaty należy stwierdzić:

a) Powiat zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki nauki wychowania i opieki czego dowodem jest brak ciążących na szkołach zaleceń inspekcji i straży. Wydawane dotychczas zalecenia wykonywane były na bieżąco.

b) Powiat wykonuje remonty i inwestycje w obiektach szkolnych czego widocznym przykładem jest dobry stan budynków będący następstwem dbałości o te obiekty. W roku 2011 przeznaczył na ten cel kwotę 1 751 150 zł. Dzięki temu przeprowadzono remont c.o. w budynku ZSZiO, zmianę dachu na budynku CKP w RCEZ, dokonano modernizacji instalacji uzdatniania wody na krytej pływalni oraz wymiany instalacji c.o. w budynku internatu ZSBiO. W roku 2012 na prace remontowe wydano kwotę 495 762 zł, dzięki czemu wykonano m.in. remont dachu na budynku szkolnym RCEZ. W latach wcześniejszych prace były wykonywane we wszystkich szkołach. I tak wykonano m.in. modernizację kotłowni i kuchni, wymianę okien i ocieplenia budynków A i B oraz termorenowację części C i budowy boiska wielofunkcyjnego w ZSO, dachy na budynkach szkoły, internatu, warsztatów i sali gimnastycznej w ZSZiO w Biłgoraju, wymianę okien w budynku dydaktycznym i wymianę dachu na budynku internatu RCEZ, termomodernizację i zmianę konstrukcji dachu i wymianę okien w budynku internatu ZSBiO, instalację solarną na krytej pływalni, termomodernizację budynku PPP. W roku bieżącym w fazę realizacji wejdzie duża inwestycja dotycząca obiektów ZSBiO za ok. 3,2 mln zł, znacząco dofinansowana ze środków NFOŚ i WFOŚ.

c) Powiat realizuje też pozostałe zadania tj. zapewnia obsługę administracyjną szkół i placówek, a także tworzy warunki do realizacji zadań dydaktycznych i innych zadań statutowych szkoły.

8. Szkoły naszego Powiatu uzyskują dobre i bardzo dobre wyniki z matury (10 miejsce w 2012r. w województwie na 24 samorządy powiatowe w zdawalności matury), egzaminów zawodowych (uzyskiwane średnie powyżej wyniku wojewódzkiego i krajowego) i egzaminu gimnazjalnego (4 miejsce w województwie), co daje im wysokie miejsca w prowadzonych rankingach i potwierdza, że tworzymy jako samorząd powiatowy właściwe warunki do ich funkcjonowania.

BUDŻETY Zarządów Dróg Powiatowych z woj. lubelskiego

Zarząd Dróg Powiatowych w Biłgoraju jest na drugim miejscu wśród zarządów dróg powiatowych województwa lubelskiego pod względem ilości nowych nawierzchni drogowych. W szczegółach prezentuje to poniższa tabela.

Lp

ZDP

Ilość km

dróg powiatowych

Cały budżet na utrzymanie i inwestycje - zł

Lata 2011 + 2012

Nowe nawierzchnie bitumiczne - km

Lata 2011 + 2012


1

Lublin

784,8

30 497 556

58,5

2

Biłgoraj

599,9

24 005 196

35.0

3

Łuków

575,0

17 325 406

32,6

4

Tomaszów Lub.

702,6

26 126 201

32,2

5

Puławy

392,0

21 772 245

19,6

6

Zamość

766,3

18 400 000

19,6

7

Lubartów

583,0

27 525 000

19,3

8

Krasnystaw

462,0

20 070 000

19.0

9

Opole

420,0

17 900 899

17,3

10

Biała Podlaska

1099,0

14 207 150

13,5

11

Radzyń Pdl

440,0

11 001 000

12.0

12

Łęczna

264,0

17 182 540

11,2

13

Janów Lub.

321,8

8 254 996

7,1

14

Parczew

338,0

4 211 487

(budżet drogowy bez płac -płace w budżecie starostwa jako wydział)

6,5

15

Włodawa

369,5

15 968 980

5,8

Uwaga: - budżety obejmują środki własne, środki zewnętrzne pozyskane z funduszy krajowych i unijnych oraz pomoc finansową gmin.

Starostwo Powiatowe
REKLAMA
Oceń:
0 głosów
Starostwo Powiatowe dodany
 
Odsłon: 5453
Dodaj zdjęcie

Waszym zdaniem (3)

Podaj login i hasło:
Login:
Hasło:
Skomentuj na forum:
Zarejestruj się
Jesteś już zarejestrowany na bilgorajska.pl? Zaloguj się
Imie lub nazwa:
Treść komentarza:
Przepisz niebieski tekst z obrazka wyżej:
Na forum istnieje możliwość oceny wypowiedzi, można oddawać głosy pozytywne jak i negatywne.
Ostatnio dodane komentarze
PL
7c3-622
~ młody   Jakoś dla urzędników nie zabrakło pieniędzy na pobory i premie! A na ochronę zdrowia tak. Najpierw było sfinansować służbę zdrowia, a co zostanie, na płace i premie dla starostów. Co jest ważniejsze?
1 lutego 2013
+4
-0
PL
4b6-588
~ lamark   A kto narobił, tych długów w szpitalu, kto wtedy rządził? Powiat pozbył się kłopotu jakim był ZOZ, szkoły średnie w terenie przekazano gminom, wydziały geodezji niech wrócą do gmin i zostanie tylko wydawanie praw jazdy i dowodów rejestracyjnych.Po co nam to starostwo ? Kolejna reforma Buzka i AWS okazała się porażką.
1 lutego 2013
+5
-0
PL
5e9-086
~ OSZCZĘDNOŚCI   ha ha mówiłem że wasze oszczędności związane z odśnieżaniem się sprzeciwią:) już teraz jest tyle dziur jak w szwajcarskim serze :D do wiosny będzie ruina :) gratuluję doradcom miasta i powiatu na pewno "ZAOSZCZĘDZILIŚCIE" na soli he he
31 stycznia 2013
+4
-0
Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług droga elektroniczna art 14 i 15 (Podmiot, który świadczy usługi określone w art. 12-14, nie jest obowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez niego danych) wydawca portalu bilgorajska.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.
Przy komentarzu niezarejestrowanego użytkownika będzie widoczny jego ZAKODOWANY adres IP. Zaloguj/Zarejestruj się.
reklama
reklama
REKLAMA
REKLAMA

Najpopularniejsze

REKLAMA
REKLAMA
dzisiaj, 12:25 Biłgoraj
Tłumy wiernych na Bożym Ciele [NOWE ZDJĘCIA]
Dziś przypada Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Zgodnie z tradycją ulicami każdej parafii przeszły procesje z Najświętszym Sakramentem.
w środę, godzina 08:21 Księżpol
Do 14 czerwca można uniknąć kontroli na posesji
dzisiaj, 08:45 Powiat
Od soboty przerwy w dostawie prądu w powiecie
we wtorek, godzina 08:07 Lubelszczyzna
Lasy pod nadzorem
W dniach 27 maja - 5 czerwca strażnicy leśni z terenu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie przeprowadzą akcję pod kryptonimem "Bezpieczny las 24".
dzisiaj, 19:59 Tereszpol
Procesja w Tereszpolu
we wtorek, godzina 13:25 Biłgoraj
Bolt w Biłgoraju
w środę, godzina 15:21 Biłgoraj
Dzień Strażaka w Biłgoraju [LISTA WYRÓŻNIONYCH]
W środę 29 maja w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju zorganizowano uroczystości z okazji Dnia Strażaka. Wydarzenie było doskonałą okazją do wręczenia odznaczeń i wyróżnień oraz awansów na wyższe stopnie służbowe
w niedzielę, godzina 19:29 Biłgoraj
Zderzenie osobówek w Biłgoraju [AKTUALIZACJA]
we wtorek, godzina 08:31 Tarnogród
Jubileusz w Tarnogrodzie
w środę, godzina 12:11 Biłgoraj
Zmiany kadrowe w komendzie
Wraz z końcem maja dotychczasowy komendant powiatowy policji w Biłgoraju insp. Marek Jamroz. Jego miejsce zajmie mł. insp. Ryszard Smoluch. Przekazanie obowiązków odbyło się w środowe przedpołudnie 29 maja.
dzisiaj, 13:18 Kraj
Policjanci w akcji
w niedzielę, godzina 20:26 Aleksandrów
Aleksandrów pamięta
we wtorek, godzina 08:16 Goraj
Mieszkanka Goraja skończyła 100 lat
Pani Weronika Misa, mieszkanka Goraja w dniu 26 maja obchodziła swoje setne urodziny. To wyjątkowa uroczystość, 100 lat życia to piękny wiek i tylko nielicznym dane jest doczekać tak zacnego jubileuszu.
22 maja 2024 Biłgoraj
Najlepsi matematycy w powiecie [WYNIKI]
we wtorek, godzina 08:07 Księżpol
Auto z przyczepką w rowie [AKTUALIZACJA]
w sobotę, godzina 11:17 Biłgoraj
Motocykliści opanowali Biłgoraj [NOWE ZDJĘCIA]
Po kilkuletniej przerwie do kalendarza wydarzeń w Biłgoraju powraca Spontaniczna Motomajówka. W sobotę 25 maja zorganizowano piątą edycję zlotu, którego inicjatorem jest Spontaniczna Grupa Motocyklowa.
w piątek, godzina 09:07 Biłgoraj
Mieszkaniec powiatu odzyskał oszczędności
w sobotę, godzina 17:54 Biłgoraj
Biłgorajanie świętują Dni Miasta
w piątek, godzina 08:17 Biłgoraj
Od poniedziałku objazdy związane z zamknieciem mostu
W związku z remontem zabytkowego mostu przy ulicy Lubelskiej w Biłgoraju konieczne jest wyłączenie obiektu z użytkowania. Od poniedziałku 27 maja most będzie nieprzejezdny. Jak długo potrwają utrudnienia?
w niedzielę, godzina 21:54 Biłgoraj
Drugi dzień świętowania [NOWE ZDJĘCIA]
w niedzielę, godzina 08:41 Korytków Duży
Nocne zdarzenie drogowe [AKTUALIZACJA]
 
telRedakcja telefon

533 188 100

alarmSkrzynka alarmowa

alert@bilgorajska.pl

emailRedakcja e-mail

redakcja@bilgorajska.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone bilgorajska.pl Projekt graficzny CePixel wykonanie eball hosting home.pl