Wersja mobilna     +   Dodaj wydarzenie    Dodaj aktualno¶ę    Dodaj galeriź    Zg³o¶ temat    Dodaj og³oszenie    Dodaj ofertź  
Przeczytaj:
Rozmiar tekstu:
AAA
BI£GORAJ
2020.01.11 10:11 | aktualizacja: 2020.01.11 10:11

Przedszkolaki dla babę i dziadków

Dzień Babci i Dzień Dziadka to ¶wiźta, kiedy szczególn± troskź okazujemy seniorom. Dziźkujemy za ich obecno¶ę, nagradzamy mi³ym s³owem i upominkiem. Takie podziźkowania przygotowa³y równieæ przedszkolaki z Przedszkola Samorz±dowego Nr 1. W pi±tkowe przedpo³udnie, 10 stycznia, wyst±pi³y dla swoich babę i dziadków na scenie Bi³gorajskiego Centrum Kultury.
Przedszkolaki dla babę i dziadków
Przedszkolaki dla babę i dziadków

Dzień Babci i Dzień Dziadka to ¶wiźta, na które seniorzy czekaj± z niecierpliwo¶ci±. W te dni wnuki przygotowuj± dla nich prezenty, czźsto w³asnorźcznie wykonane laurki. W ten sposób dowodz± jak waæni s± dziadkowie dla najm³odszego pokolenia.

Mimo, æe Dzień Babci i Dzień Dziadka dopiero w drugiej po³owie stycznia, przedszkolaki juæ teraz podziźkowa³y seniorom za ich obecno¶ę i bezwarunkow± mi³o¶ę. Tak jak kaædego roku dzieci z Przedszkola Samorz±dowego Nr 1 w Bi³goraju zaprezentowa³y przedstawienie.

Trzy grupy przedszkolaków wyst±pi³y na scenie Bi³gorajskiego Centrum Kultury, w pi±tek, 10 stycznia. A my przypominamy, æe ¶wiźto wszystkich babę i dziadków przypada 21 i 22 stycznia.

red.
REKLAMA
Oceń:
1 g³os
Przedszkolaki dla babę i dziadków, 5.0000 out of 5 based on 1 ratings
red. dodany
 
Ods³on: 3919
Dodaj zdjźcie

Waszym zdaniem (0)

Podaj login i has³o:
Login:
Has³o:
Skomentuj na forum:
Zarejestruj siź
Jeste¶ juæ zarejestrowany na bilgorajska.pl? Zaloguj siź
Imie lub nazwa:
Tre¶ę komentarza:
Przepisz niebieski tekst z obrazka wyæej:
Brak wpisów, Twój komentarz moæe byc pierwszy.
Zgodnie z ustaw± o ¶wiadczeniu us³ug droga elektroniczna art 14 i 15 (Podmiot, który ¶wiadczy us³ugi okre¶lone w art. 12-14, nie jest obowi±zany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostźpnianych przez niego danych) wydawca portalu bilgorajska.pl nie ponosi odpowiedzialno¶ci za tre¶ę wypowiedzi zamieszczanych przez uæytkowników Forum. Osoby zamieszczaj±ce wypowiedzi naruszaj±ce prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mog± ponie¶ę z tego tytu³u odpowiedzialno¶ę karn± lub cywiln±.
Przy komentarzu niezarejestrowanego uæytkownika bździe widoczny jego ZAKODOWANY adres IP. Zaloguj/Zarejestruj siź.
Uwaga ¶lisko - auto dachowa³o na DW 858 w Panasówce
Dzi¶ przed godzin± 21 auto osobowe dachowa³o na drodze wojewódzkiej nr 858 w Panasówce, s± utrudnienia w ruchu.
10 godzin temu
REKLAMA
reklama
REKLAMA
REKLAMA

Najpopularniejsze

Ostatnie komentarze

REKLAMA
REKLAMA
21 lutego 2020 Bi³goraj
Zmiana na stanowisku dyrektora I LO im. ONZ
Dzi¶, w pi±tek, 21 lutego Zarz±d Powiatu podj±³ decyzjź o og³oszeniu konkursu na stanowisko dyrektora najwiźkszej szko³y ¶redniej w regionie - I LO im. ONZ. Dotychczas, przez wiele lat tź funkcjź pe³ni³ Marian Klecha. Czas na sk³adanie ofert mija 5 marca.
w ¶rodź, godzina 08:20 Gmina Bi³goraj
Czo³ówka busa z osobówk±. Droga nr 858 nieprzejezdna [AKTUALIZACJA]
w pi±tek, godzina 08:56 Chmielek
112 km/h na liczniku w terenie zabudowanym
20 lutego 2020 Bi³goraj
Nowa karetka dla bilgorajskiego pogotowia
Dziźki rz±dowemu wsparciu w postaci dofinansowania w kwocie 400 tys z³ moæliwy by³ zakup nowego ambulansu dla pogotowia w Bi³goraju. Uroczyste przekazanie kluczy do pojazdy odby³o siź w czwartek, 20 lutego.
w pi±tek, godzina 08:47 Bi³goraj
Trzy kolizje w jeden dzień
w czwartek, godzina 15:02 Bi³goraj
19-latek spździ 3 lata w wiźzieniu za molestowanie i udostźpnianie tre¶ci pornograficznych
22 lutego 2020 Tarnawa Duæa
Dom Senior+ w Tarnawie Duæej otwarty
W Tarnawie Duæej, w ramach programu wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020, powsta³ dzienny dom opieki dla seniorów. Uroczyste otwarcie placówki odby³o siź w sobotnie popo³udnie 22 lutego.
w ¶rodź, godzina 15:12 Bi³goraj
Syndyk odpowiada staro¶cie
w pi±tek, godzina 12:57 Bi³goraj
W powiecie powsta³a Rada Dialogu Rolniczego
21 lutego 2020 Bi³goraj
Wszawica atakuje?
Wszawica powraca do szkó³ i przedszkoli jak bumerang. Cyklicznie otrzymujemy sygna³y o wystźpowaniu problemu w naszym powiecie. Mimo, æe do bi³gorajskiego sanepidu nie wp³ynź³o zg³oszenie o pojawieniu siź wesz w placówkach informacje o zakaæeniach kr±æ± miźdzy rodzicami uczniów.
w poniedzia³ek, godzina 11:42 Powiat
Powalone drzewa i zerwane dachy
w pi±tek, godzina 08:05 Tarnogród
Ostatki Klubu Seniora w TOK
20 lutego 2020 Bi³goraj
Mieszkańcy Bi³goraja wydali ponad 31 mln z³ na alkohol
Taka kwota przyprawia o zawrót g³owy. Zw³aszcza je¶li porówna siź j± z poprzednimi latami. W ubieg³ym roku w bi³gorajskich barach i sklepach z alkoholem wydali¶my o ponad 3 mln z³ wiźcej niæ w 2018 roku.
w czwartek, godzina 09:30 Bi³goraj
Samorz±dowcy z Bilgoraja w Izraelu
22 lutego 2020 Gmina Bi³goraj
Zderzenie z sarn±
20 lutego 2020 Bi³goraj
Nowy zarz±d bi³gorajskiego oddzia³u PCK
W poniedzia³ek, 17 lutego, odby³ siź zjazd sprawozdawczo - wyborczy Oddzia³u Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyæa w Bi³goraju. Podczas spotkania przedstawiono sprawozdanie z minionej kadencji i wybrano nowy zarz±d na lata 2020-2024.
we wtorek, godzina 09:44 Tarnogród
Trzyna¶cie prób wy³udzenia pieniźdzy w Tarnogrodzie
w pi±tek, godzina 21:08 Bi³goraj
Witajcie w "Jedynce"
14 lutego 2020 Bi³goraj
78 lat temu powsta³a Armia Krajowa
14 lutego to bardzo waæna data w historii Polski. Tego dnia zosta³a powo³ana Armia Krajowa. Dzi¶ w ca³ym kraju odbywaj± siź uroczysto¶ci rocznicowe. 78. rocznicź powstania jedynej, realnej, wojskowej i moralnej si³±, która w latach okupacji przeciwstawi³a siź terrorowi i wynaradawianiu ludno¶ci polskiej zorganizowano takæe w Bi³goraju.
w ¶rodź, godzina 09:48 Potok Górny
Stan licznika zmniejszy³ siź o prawie 10 tys. km
w czwartek, godzina 21:13 Bi³goraj
"Taniec i Poezja"
14 lutego 2020 Czerniźcin G³ówny
Jubileusz 100-lecia urodzin
W ¶rodź, 5 lutego mieszkanka gminy Turobin Balbina Ciastu³a obchodzi³a jubileusz 100-lecia urodzin. Z tej okazji Jubilatkź odwiedzili przedstawiciele w³adz samorz±dowych, USC oraz KRUS.
15 lutego 2020 Bi³goraj
Bal maturalny ZSZiO
22 lutego 2020 Bi³goraj
Biuro poselskie Beaty Mazurek i Jacka Sasina juæ dzia³a
14 lutego 2020 Bi³goraj
EKOwalentynki
Wolontariusze PCK zorganizowali akcjź pod has³em EKOwalentynki. W ramach przedsiźwziźcia, w pi±tkowe popo³udnie 14 lutego, w Parku Solidarno¶ci rozdawali sadzonki drzewek, czźstowali piernikami i rozmawiali o ekologii.
19 lutego 2020 Bi³goraj
Drzewa posz³y pod pi³ź
w poniedzia³ek, godzina 14:52 Majdan Nowy
Mercedes dachowa³ do rowu
 
telRedakcja telefon

533 188 100

alarmSkrzynka alarmowa

alert@bilgorajska.pl

emailRedakcja e-mail

redakcja@bilgorajska.pl

Wszelkie prawa zastrzeæone bilgorajska.pl Projekt graficzny CePixel wykonanie eball hosting home.pl