Wersja mobilna     +   Dodaj wydarzenie    Dodaj aktualno¶ę    Dodaj galeriź    Zg³o¶ temat    Dodaj og³oszenie    Dodaj ofertź  
Przeczytaj:
Rozmiar tekstu:
AAA
BI£GORAJ
2020.01.11 10:11 | aktualizacja: 2020.01.11 10:11

Przedszkolaki dla babę i dziadków

Dzień Babci i Dzień Dziadka to ¶wiźta, kiedy szczególn± troskź okazujemy seniorom. Dziźkujemy za ich obecno¶ę, nagradzamy mi³ym s³owem i upominkiem. Takie podziźkowania przygotowa³y równieæ przedszkolaki z Przedszkola Samorz±dowego Nr 1. W pi±tkowe przedpo³udnie, 10 stycznia, wyst±pi³y dla swoich babę i dziadków na scenie Bi³gorajskiego Centrum Kultury.
Przedszkolaki dla babę i dziadków
Przedszkolaki dla babę i dziadków

Dzień Babci i Dzień Dziadka to ¶wiźta, na które seniorzy czekaj± z niecierpliwo¶ci±. W te dni wnuki przygotowuj± dla nich prezenty, czźsto w³asnorźcznie wykonane laurki. W ten sposób dowodz± jak waæni s± dziadkowie dla najm³odszego pokolenia.

Mimo, æe Dzień Babci i Dzień Dziadka dopiero w drugiej po³owie stycznia, przedszkolaki juæ teraz podziźkowa³y seniorom za ich obecno¶ę i bezwarunkow± mi³o¶ę. Tak jak kaædego roku dzieci z Przedszkola Samorz±dowego Nr 1 w Bi³goraju zaprezentowa³y przedstawienie.

Trzy grupy przedszkolaków wyst±pi³y na scenie Bi³gorajskiego Centrum Kultury, w pi±tek, 10 stycznia. A my przypominamy, æe ¶wiźto wszystkich babę i dziadków przypada 21 i 22 stycznia.

red.
REKLAMA
Oceń:
1 g³os
Przedszkolaki dla babę i dziadków, 5.0000 out of 5 based on 1 ratings
red. dodany
 
Ods³on: 5385
Dodaj zdjźcie

Waszym zdaniem (0)

Podaj login i has³o:
Login:
Has³o:
Skomentuj na forum:
Zarejestruj siź
Jeste¶ juæ zarejestrowany na bilgorajska.pl? Zaloguj siź
Imie lub nazwa:
Tre¶ę komentarza:
Przepisz niebieski tekst z obrazka wyæej:
Brak wpisów, Twój komentarz moæe byc pierwszy.
Zgodnie z ustaw± o ¶wiadczeniu us³ug droga elektroniczna art 14 i 15 (Podmiot, który ¶wiadczy us³ugi okre¶lone w art. 12-14, nie jest obowi±zany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostźpnianych przez niego danych) wydawca portalu bilgorajska.pl nie ponosi odpowiedzialno¶ci za tre¶ę wypowiedzi zamieszczanych przez uæytkowników Forum. Osoby zamieszczaj±ce wypowiedzi naruszaj±ce prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mog± ponie¶ę z tego tytu³u odpowiedzialno¶ę karn± lub cywiln±.
Przy komentarzu niezarejestrowanego uæytkownika bździe widoczny jego ZAKODOWANY adres IP. Zaloguj/Zarejestruj siź.
reklama
reklama
REKLAMA
REKLAMA

Najpopularniejsze

REKLAMA
REKLAMA
1 grudnia 2023 Tarnogród
Napad na kantor w Tarnogrodzie
Nieznany mźæczyzna sterroryzowa³ kobietź pracuj±c± w kantorze, ukrad³ pieni±dze i uciek³. Teraz poszukuje go policja. Do tego zdarzenia dosz³o w pi±tkowe popo³udnie 1 grudnia, w Tarnogrodzie.
dzisiaj, 08:33 Lubelszczyzna
Najgorsza sytuacja na drogach w okolicach Bi³goraja
w poniedzia³ek, godzina 08:50 Obsza
Nowa droga skróci podroæ na Podkarpacie
1 grudnia 2023 Bi³goraj
Arion nadal bździe prowadzię bi³gorajski szpital?
W pi±tek 1 grudnia, na stronie Starostwa Powiatowego w Bi³goraju pojawi³a siź informacja dotycz±ca dzia³ań realizowanych przez Zarz±d Powiatu w zakresie zapewnienia mieszkańcom dostźpu do szpitalnej opieki zdrowotnej. Starosta wyja¶ni³ teæ jakie s± moæliwo¶ci wypowiedzenia umowy dzieræawy zawartej pomiźdzy powiatem a spó³k± Arion. Okazuje siź, æe zamierzone cele wcale nie musz± zostaę zrealizowane.
w ¶rodź, godzina 12:35 Bi³goraj
Urz±d Miasta poszukuje pracownika
dzisiaj, 08:14 Aleksandrów
Poæar kot³owni
30 listopada 2023 Bi³goraj
Bi³goraj na podium
Og³oszono wyniki VII edycji Rankingu Gmin Lubelszczyzny. W zestawieniu miasto Bi³goraj zajź³o odpowiednio 2. miejsce w kategorii "Gminy miejskie" oraz 1. miejsce w kategorii "Gmina - lider powiatu bi³gorajskiego".
we wtorek, godzina 08:26 Lekkoatletyka
Angelika Mach z minimum na igrzyska w Paryæu
dzisiaj, 10:16 Bi³goraj
Skusi³y go inwestycje w sieci
w sobotź, godzina 10:54 Lubelszczyzna
Jaka jest sytuacja na drogach Lubelszczyzny?
Od rana obserwujemy intensywne opady ¶niegu, a to oznacza, æe warunki do jazdy nie naleæ± do najlepszych. W ca³ym województwie na drogach pracuje sprzźt, który ma za zadanie u³atwię podróæowanie. Wszystkie drogi s± przejezdne?
w ¶rodź, godzina 13:28 Korczów
Matka osieroci³a czwórkź dzieci. Szko³a w Korczowie apeluje o wsparcie
dzisiaj, 07:52 Powiat
Bździe ja¶niej i oszczźdniej
we wtorek, godzina 09:05 Bi³goraj
Jan Pyznarski i Krzysztof Halicki wydali o¶wiadczenie dot. bi³gorajskich zapiekanek
W ostatnich tygodniach g³o¶no zrobi³o siź zapiekankach, którymi od lat zajadaj± siź mieszkańcy Bi³goraja i okolic. Okazuje siź, æe wokó³ tego produktu zrobi³a siź niema³a afera. W³a¶nie dlatego wydane zosta³o o¶wiadczenie.
23 listopada 2023 Józefów
Le¶nicy bźd± mieę nowa siedzibź
w poniedzia³ek, godzina 16:08 Bi³goraj
Jak pozbyę siź ¶niegu z posesji? W³adze Bi³goraja maj± rozwi±zanie
we wtorek, godzina 15:41 Biszcza
Nowy sekretarz wybrany
Zakończy³o siź postźpowanie konkursowe na stanowisko sekretarza w gminie Biszcza. Kto spe³ni³ wymagane warunki i bździe pe³nię funkcjź - najwaæniejszego po wójcie - urzźdnika?
dzisiaj, 08:03 Bi³goraj
Najlepsi graficy odebrali nagrody
1 grudnia 2023 Szarajówka
Znalezisko sprzed 4 tys. lat w powiecie
w czwartek, godzina 08:01 Lubelszczyzna
Nowy rozk³ad jazdy poci±gów, wiźcej moæliwo¶ci podróæowania dla mieszkańców regionu
Mieszkańcy województwa lubelskiego zyskaj± dodatkowe po³±czenia kolejowe. W ramach zmiany rozk³adu jazdy poci±gów wprowadzono m.in. ca³oroczne po³±czenie z Zamo¶cia do Be³æca, dodatkowe poci±gi z Zamo¶cia do Lublina oraz dodatkowe poci±gi z Terespola, Che³ma, Parczewa czy £ukowa. To nie koniec dobrych informacji, bo na wybranych odcinkach Operator (POLREGIO S.A.) wprowadzi atrakcyjne promocje cenowe. Czź¶ę po³±czeń pojawi siź w rozk³adzie jazdy juæ od 10 grudnia br., a pozosta³e bźd± dostźpne od stycznia 2024 roku.
dzisiaj, 07:12 Bi³goraj
Oddaj krew i odbierz choinkź
w czwartek, godzina 14:27 Bi³goraj
Umowa na wykonanie projektu sali gimnastycznej przy ZSZiO w Bi³goraju podpisana
 
telRedakcja telefon

533 188 100

alarmSkrzynka alarmowa

alert@bilgorajska.pl

emailRedakcja e-mail

redakcja@bilgorajska.pl

Wszelkie prawa zastrzeæone bilgorajska.pl Projekt graficzny CePixel wykonanie eball hosting home.pl